Albalat dels Sorells aprova l’informe previ per a eliminar les plusvàlues de transmissió d’immobles per habitatge habitual

Albalat dels Sorells fa un pas important en la millora de les condicions de vida dels seus ciutadans. Més enllà del panorama socioeconòmic després de la sacsejada que ha suposat la crisi sanitària, (els efectes dels quals encara restaran molt de temps entre nosaltres), el govern municipal segueix en la línia de protegir i ajudar a les persones, dins de les seues possibilitats i en tot allò que està al seu abast.

Per tant, esta mesura va encaminada a eliminar l’impost que grava la transmissió de l’habitatge habitual i que ho feia indiscriminadament a les persones i famílies, sense tindre en compte la seua situació socioeconòmica particular. Tal com explica el primer edil, Nicolau Claramunt: «és molt injust pagar un impost tantes vegades; paguem quan els nostres pares ens lleguen un bé i, a la vegada, els nostres fills pagaran quan nosaltres els ho cedim; i així, sempre. Per tant, és de justícia ajustar aquest impost que no té en conter a les persones ni cap empatia per la situació personal de cada família».

Tot i ser una proposta que ha estat dictaminada a favor en les comissions informatives prèvies al plenari ordinari del mes de maig, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells té la confiança màxima que el plenari del pròxim dimecres, 26 de maig, donarà llum verda a la proposta de modificació de l’ordenança fiscal què regula l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). «Desitgem que en el proper plenari la proposta de rebaixa fiscal s’aprove per unanimitat», afirma Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells.

Concretament, pel que fa al nou redactat de l’ordenança fiscal, en l’article 11.1 es proposa baixar el tipus de gravamen 10 punts del 30% actual al 20%.
També es modifica el punt 12.1, on s’especifica els diferents tipus de bonificacions: en l’apartat «a», s’eliminarà la quota íntegra de l’impost en totes les transmissions de la propietat, o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi limitatiu, si es tracta de béns d’interés cultural inclosos en el catàleg d’Edificis Protegits, del pla de Protecció General Integral.
L’apartat «b», bonificarà un 75% la quota íntegra de l’impost en totes les transmissions o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi limitatiu, si es tracta de béns d’interés cultural inclosos en el catàleg d’Edificis Protegits, del pla de Protecció General Parcial.

Pel que fa a l’apartat «c», es bonificarà un 50% la quota íntegra de l’impost en totes les transmissions o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi limitatiu, si es tracta de béns d’interés cultural inclosos en el catàleg d’Edificis Protegits, del pla de Protecció General Ambiental.
Finalment, l’apartat «d», bonificarà un 50% la quota íntegra de l’impost en totes les transmissions o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi limitatiu, si es tracta de béns d’interés cultural inclosos en el catàleg d’Edificis Protegits, del pla de Protecció General Tipològica.

Habitatge habitual

La proposta d’exempció fiscal per a les persones obligades al pagament de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el conegut popularment com a impost de les plusvàlues per transmissió de propietats, es veurà modificat en els diferents trams i categories. Particularment, s’eliminarà l’obligació de pagar per aquelles transmissions de propietats que siguen habitatge habitual del causant a favor de descendents en primer grau, ascendents en primer grau i cònjuge o parella de fet; i es bonificarà al 50%, la plusvàlua per a la resta de les persones receptores de la transmissió, que acrediten altre tipus de parentiu.