Alcàsser aprova un pla de recuperació econòmica i social de 410.000 euros

El Ple de l’Ajuntament d’Alcàsser, per unanimitat, ha aprovat un pla de recuperació econòmica i ajudes socials per tal de pal·liar els efectes negatius que l’actual situació sanitària ha provocat. Aquest pla consta de sis punts i per a poder portar-lo a terme s’ha destinat una quantitat inicial de 410.000 euros.

El primer dels punts són les mesures de caràcter tributari. Dintre de l’apartat es troba l’ajornament, congelació de tributs i pagament de taxes municipals; l’agilització dels tràmits administratius per a procedir al pagament a proveïdors en menys de 10 dies; un nou calendari fiscal i un pla de fraccionament de pagaments; i la devolució de la part proporcional dels serveis no prestats als usuaris.

El segon punt són les mesures de caràcter social. Hi trobem l’emergència social i pobresa energètica, que consta d’ajudes econòmiques extraordinàries per al pagament del lloguer i factures de subministres energètics, pròtesis, etc. També ajudes familiars per atendre necessitats bàsiques mitjançant targetes moneder, el servei d’assistència a domicili per a persones que ho precisen, el servei de menjar a domicili per a famílies amb menors en situació de risc, una línia d’ajudes al pagament de l’IBI, o un pla de reducció de l’escletxa digital.

El punt tercer està dedicat a les mesures de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial. En aquest aspecte, per una part s’han disposat d’ajudes per a persones en règim d’autònoms amb establiments comercials a Alcàsser que tinguen sol·licitada la prestació extraordinària per cessament d’activitat. Per altra part, s’ha establert una bonificació del 100% de la taxa per mercat ambulant durant l’any 2020. I en aquesta línia, també es bonificarà el total de la taxa per ocupació de via pública (terrasses, taules i cadires) durant l’any actual.

El quart punt és el dedicat al pla d’estímul per incentivar la compra en el comerç local, un pla consensuat amb l’Associació de Comerciants d’Alcàsser-AECA.

El cinquè punt és el pla de promoció de l’ocupació per a joves i persones desocupades. Per una banda, es crearan una sèrie de borses de treball, tallers d’ocupació, plans de formació, assessorament i orientació laboral per a joves i persones autònomes, així com desocupades i emprenedores. I per l’altra, es disposarà d’incentius a les empreses que generen ocupació estable en l’àmbit territorial d’Alcàsser.

El sisè i l’últim dels punts són les mesures de contingència. Primer, es troba l’abastiment de materials de protecció, EPIs i productes de desinfecció, entre els que hi hauran mascaretes, guants, bussos, vestits protectors o gels desinfectants. Després, inversions TIC amb adquisició de material informàtic per a facilitar el teletreball. I finalment, un fons de contingència destinat a cobrir les possibles ampliacions o desviacions pressupostàries de les partides anteriors que s’incrementarà amb la partida d’emergència prevista al pressupost municipal 2020.

L’alcaldessa, Eva Zamora, va indicar que «som conscients de la situació, i aquesta és una primera aportació de fons per pal·liar les conseqüències de la pandèmia que estem vivint. L’Ajuntament farà el que faça falta per ajudar dins de les nostres possibilitats».