Alcàsser posa en marxa un programa de garantia juvenil en el municipi

L’Ajuntament d’Alcàsser, a través de l’ADL i en col·laboració amb el Servef, ha activat un Programa de Garantia Juvenil en el municipi. Está dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys que actualment no estan estudiant y busquen treball. Per accedir a aquest programa cal apuntar-se en el Fitxer de Garantia Juvenil, el dia 24 de gener a les 12 hores en el Centre Social d’Alcàsser, on informaran i resoldran els dubtes.

La inscripció requereix el compliment dels següents requisits amb caràcter previ. – Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels Estats que són part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habilite per treballar. – Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol. – Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, al moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, al moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d’aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l’Enquesta de Població Activa corresponent a l’últim trimestre de l’any. – No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. – No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. – No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. – Presentar una declaració escrita de tindre interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil.

En el cas dels demandants d’ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d’ocupació. Ll’enllaç directe a la web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social es http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *