Compromís presenta propostes de millora al Pla d’Igualtat de Paterna

Per a Compromís, aconseguir la igualtat real entre dones i homes és fonamental a la nostra societat i un objectiu que cal perseguir des de tots els àmbits i, per tant, també a l’àmbit intern de l’Ajuntament de Paterna. “Per això des de Compromís per Paterna hem presentat per registre una sèrie de propostes al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, que creguem necessàries. En definitiva, creguem que és rellevant completar el pla d’igualtat perquè siga efectiu. I demanem que s’estudien les nostres propostes a la comissió d’igualtat i s’arribe a un consens entre totes i tots.”, anuncia la regidora de la formació d’esquerres Neus Herrero.

 

Indiquen des de Compromís que “per una banda creguem que és valuós millorar el diagnòstic, ja que si no sabem exactament la situació real difícilment les mesures seran adequades i efectives. Necessitem un anàlisi més exhaustiu per saber si a Paterna hi ha escletxa salarial o major temporalitat en dones. També si hi ha diferències entre homes i dones respecte a la promoció i la carrera professional”.

 

“Altre aspecte important és conéixer totes les mesures de conciliació per sexes i si estes han afectat la possibilitat de promocionar en la seua carrera professional. No oblidem que encara que la conciliació és voluntària són les dones les que més es veuen obligades a demanar estes mesures reduint sovint el seu horari i per tant els ingressos que perceben. A partir del diagnòstic es deriven una sèrie d’objectius que cal aconseguir. En general, considerem que els objectius han de ser més específics i tots haurien de tindre mesures concretes associades”, assenyalen les mateixes fonts

 

“És crucial que els objectius es materialitzen en mesures concretes que eviten o previnguen possibles desigualtats o discriminacions cap a les dones. A més a més proposem que s’incloguen alguns objectius principals com són prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe, eliminar qualsevol manifestació de discriminació en la promoció interna i accés a l’ocupació i garantir en totes les àrees i departaments una formació específica en igualtat concorde al nivell de responsabilitat del treballador o treballadora, destaca Neus Herrero.

 

Per últim la mateixa regidora apunta que “respecte a les mesures que cal adoptar per a evitar discriminacions i desigualtat cap a les dones, creguem que, són poques i massa genèriques per complir amb els objectius del Pla d’Igualtat. A més afegiríem algunes mesures que considerem molt importants com dotar-se d’un reglament per a assegurar que els tribunals en els processos de selecció siguen paritaris, formar a tota la plantilla en igualtat d’oportunitats i realitzar campanyes de sensibilització i visibilització entre la població i major difusió a través de diferents canals de les convocatòries d’ocupació dels departaments o professions on les dones estiguen infrarepresentades com policia, brigada, urbanisme…”.