Godella publica les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les ajudes de material escolar infantil

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Godella ha publicat la llista provisional d’admesos i exclosos de les ajudes de material escolar infantil per al present curs 2018-2019. Els llistats provisionals es troben exposats en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la web municipal (http://www.godella.es/va/educacio/page/documentacio), i en els taulers d’anuncis dels centres educatius de Godella.

Els interessats podran presentar reclamacions i correccions contra aquestes llistes provisionals en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Godella en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data d’exposició del present acord en els taulers d’anuncis de cada centre escolar i de l’Ajuntament, des del 31 d’octubre fins al 7 de novembre de 2018, tots dos inclosos.

Els llistats provisionals no impliquen acceptació o denegació de les ajudes de la convocatòria, fins a que es resolguen les al·legacions, reclamacions i correccions al fet que fa referència les bases de la convocatòria. La llista definitiva per a percebre les ajudes s’establirà conformement a l’import global màxim establit en les esmentades bases.

Es recorda a les persones interessades que en la present convocatòria, i a diferència de les edicions anteriors, per a poder percebre les ajudes serà necessari, després de l’aprovació definitiva corresponent, que els beneficiaris aporten la següent documentació, tal com s’indica en les bases de la convocatòria:

  1. a) Factures originals i fotocòpies a nom del beneficiari de la subvenció amb els requisits legalment requerits:
  • Nom complet i adreça del proveïdor, CIF/NIF, nombre de factura i data d’emissió.
  • Concepte que detalle la despesa que s’ha realitzat.
  • IVA aplicat i import total de la factura.
  1. b) Còpia de la transferència realitzada o del document acreditatiu del pagament de les factures.

Tant els justificants originals presentats com les fotocòpies compulsades dels mateixos, es marcaran amb una estampilla indicant en la mateixa la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentats. Les factures hauran de tenir com a data d’emissió l’exercici 2018.

El termini per a justificar les ajudes finalitzarà el 30 de novembre de 2018 i s’efectuarà per Registre d’Entrada de l’Ajuntament. La falta de justificació suposarà la pèrdua de l’ajuda.

Compatibilitat amb altres subvencions

Les subvencions acollides a la present convocatòria són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altres Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. En el cas de produir-se la concurrència de subvencions, s’ajustaran als articles 33 i 34 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Procediment de pagament de les ajudes

Una vegada informada favorablement la justificació presentada per l’àrea corresponent i amb la preceptiva fiscalització prèvia de la Intervenció Municipal, es formularà proposta segons la Junta de Govern Local indicant les subvencions degudament justificades, de les quals s’acordarà el seu pagament i aquelles en la qual s’observen deficiències i/o en les quals procedisca l’inici de l’expedient de reintegrament.

El pagament de les ajudes es realitzarà a través d’una transferència bancària al compte bancari que l’interessat haja indicat en la seua sol·licitud.

 

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *