L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha admés totes les sol·licituds d’ajuda del Pla Resistir

Amb la sigantura per part de l’Alcalde del decret d’aprovació provisional de les ajudes del “Pla Resistir”, per a l’exercici 2021, l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, mitjançant la regidoria de Comerç, ha culminat el procés de conseció de les ajudes. Tot i que està obert el termini preceptiu de 10 dies per a les possibles al·legacions i per a presentar documentació que falta en els casos què s’han requerit, el consistori dona per acabada la fase més important del procediment i, per tant, en finalitzar el termini dels 10 dies referits, es procedirà a fer l’ingrés de les quantitats aprovades en cadascun dels casos, als conters corrents dels beneficiaris.

En total s’han presentat 60 sol·licituds d’ajudes i la totalitat s’han admés i classificat en les distintes modalitats previstes. De tal forma que, 24 sol·licituts s’enmarquen en l’annex 1 de l’ordre, això és, empreses o persones treballadores autonomes, l’activitat dels quals estiga relacionada amb el sector restauració, comerç, turisme, oci, etc., amb una quantitat que arriba als 56.000 €; 9 empreses ó autònoms que s’han incorporat a la mateixa modalitat (Annex 1) pel que marca el decret del 5 març, de “mesures extraoridnàries de recolzamet a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia del COVID-19”, amb 18.000 € més; 9 sol·licituds que s’adhereixen a les ajudes pròpies d’afectació per la pandèmia, amb un total de 17.310 €; i finalment, 18 empreses i autònoms que s’han adherit a la modalitat d’ampliació de crèdit per ser “d’altres sectors afectats distints a l’annex 1”, per un total de 34.386,31 €.

En total, l’ajuntament suma 125.697,31 € pel que fa al Pla Resistir (ajudes Parèntesi). Segons la regidoria de Comerç, Sònia Clemente, “és una molt bona notícia haver tramitat favorablement totes les sol·licituds, (més enllà d’acabar de resoldre puntualment algun expedient); tenim moltes ganes de fer les transferències i ajudar a les nostres empreses, comerços i persones treballadores autònomes”.

Per altra part, a les referides ajudes cal afegir l’exempció del pagament per les taxes d’ocupació viària (terrasses) i la suspensió de la taxa de la recollida de fem per a aquest exercici i les taxes del mercat. En paraules de l’Alcalde, Nicolau Claramunt, “Les persones autònomes i empreses beneficiàries de les ajudes sempre tindran el recolzament de l’Ajuntament. No només hem d’ajudar-los directament, també amb la suspensió d’algunes taxes i l’esforç de l’admistració local per l’agilització de les tramitacions, així com el suport unànim de totes les forces polítiques del municipi, han de ser motius per continuar treballant i lluitant, totes i tots, per la reconstrucció social i econòmica del poble i per vèncer definitivament la pandèmia”.