Manises destina 80.000 € per a ajudes de transport per a l’alumnat d’estudis superiors

L’Ajuntament de Manises ha aprovat les bases de la convocatòria d’ajudes de transport per als i les estudiants del municipi que s’hagen matriculat durant el curs 2019-2020 en centres públics que es troben fora de Manises.

Aquesta partida consta d’un total de 80.000 € que es repartiran entre les persones que acompleixen els requisits. D’aquesta manera, i depenent de la quantitat de sol·licituds aprovades, la màxima quantitat concedida serà de 375 €.

Cal destacar que en la proposta per als pressupostos de 2020 l’actual equip de govern, format per APM- Compromís i Podemos, proposava ampliar la quantia d’aquestes ajudes de 80.000 a 120.000 €, no obstant això, al haver-se prorrogat els pressupostos de 2019, ha sigut impossible ampliar aquesta dotació per als i les nostres estudiants.

Entre els requisits per a gaudir d’aquesta ajuda, les persones que la sol·liciten hauran d’estar matriculades aquest curs escolar en qualsevol tipus de centre públic que expedeixen una titulació oficial i homologada, i cursar ensenyaments oficials del Sistema Educatiu: Grau Universitari, Ensenyaments Artístics Superiors o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. A més, es valorarà com a requisit que l’oferta educativa en la qual s’hagen matriculat no existisca al municipi de Manises. Només en cas dels estudiants que no hagen sigut acceptats a centres públics i puguen demostrar-ho, s’acceptaran les ajudes per a centres privats.

Per a la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Manises, Amparo Martínez, (APM- Compromís) «enguany l’equip de govern estava disposat a fer un esforç per augmentar la partida de 80.000 € a 120.000 €. És una pena que després de ser aprovada al ple municipal no es puga dur a terme aquesta ampliació degut a la no aprovació dels pressupostos de 2020 per part dels partits de l’oposició».

La sol·licitud es podrà realitzar durant els 15 dies hàbils després de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de València (B.O.P). L’Ajuntament informarà sobre la convocatòria i l’obertura del termini de sol·licitud d’aquestes ajudes a través dels seus canals habituals.

Les persones interessades hauran de presentar per registre d’entrada un formulari model de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a l’Ajuntament, juntament amb la següent documentació: original o copia compulsada del justificant de matrícula del curs o certificat de la secretaria del centre de estudis, amb indicació del curs 2019-20, assignatures en les quals està matriculat i percentatge de crèdits. Així com un document acreditatiu del pagament de la matrícula (si procedeix) i una fitxa de manteniment de tercers, juntament amb un document que acredite la titularitat del compte bancari. Tota la informació a la web http://bit.ly/3cebFFS i al telèfon 96 152 23 38.