Manises millora les instal·lacions del Col·legi Públic Fèlix Rodríguez

L’Ajuntament de Manises ha començat ja les obres de millora de les instal·lacions del Col·legi Públic Fèlix Rodríguez. En concret, l’actuació contempla reparacions en les cobertes per millorar l’aïllament tèrmic i aconseguir un major estalvi energètic.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader (Podemos), ha volgut destacar que “aquest tipus de millores, a més d’aconseguir un major estalvi del consum, estan encaminades a incrementar la seguretat i comoditat dels escolars de Manises”.

Les cobertes que van a ser reparades es localitzen al pavelló cobert i a l’edifici principal del col·legi. Al pavelló es retirarà la grava, s’impermeabilitzarà la coberta i es provarà l’estanquitat per detectar possibles filtracions. També està prevista la colocació d’un aïllament tèrmic que permetrà que el pavelló romanga a una temperatura ambient. Per últim, es colocarà nou paviment amb rajoles i es segellaran les juntes.

A l’edifici principal es duran a terme reparacions puntuals de les zones on s’havia detectat goteres i s’impermeabilitzarà la coberta, per evitar possibles filtracions d’aigua i danys en els elements estructurals a mitjà i llarg termini. També es reajustaran els embornals i corregiran els pendents mitjançant formigó. En definitiva, es tracta d’una actuació molt semblant a la duta a terme al pavelló cobert però que permetrà millorar les condicions tèrmiques de tot l’edifici. Totes dues actuacions ja havien sigut posades en pràctica en altres centres escolars com l’Escola Infantil Gesmil i el Col·legi Públic Benjamín Benlloch, amb resultats òptims.

Finalment, també es repararan elements de fusteria a l’interior del col·legi, així com es millorarà la calefacció de tot el centre. En aquest sentit, està previst substituir la fusteria metàl·lica existent per un altra de major qualitat, amb aïllament tèrmic reforçat, per evitar les transferències de calor entre els espais climatitzats (aules) i els que no ho estan (distribuïdors). També es sanejaran els desperfectes que hi havia en les parets i sostres a causa de les filtracions i es pintaran. Respecte a la calefacció, les conduccions de la instal·lació no estaven aïllades, per la qual cosa es produïen pèrdues de calor constantment. En aquesta línia, s’ha treballat en renovar el circuit de calefacció de tal forma que cada servei actue de manera independent als tres sectors. El pressupost total del projecte ascendeix a més de 89.000 euros.