Paiporta obri al públic la nova zona verda del carrer Sant Ramon, un espai concebut des de la sostenibilitat

Els últims dies ha quedat oberta al públic la nova zona verda del carrer Sant Ramon de Paiporta. Es tracta d’un antic solar reconvertit en jardí, parc infantil i de socialització, amb una superfície de 2.266,04 metres quadrats, una inversió total de 930.000 euros, i compta amb un disseny enfocat des de la màxima de la sostenibilitat.
El parc compta amb cinc àrees diferenciades: té un passeig pavimentat pel costat Est que permet l’accés als edificis que envolten aquesta aresta del jardí. També hi ha una àrea destinada a jocs infantils situada a l’extrem Nord, pavimentada amb cautxú reciclat, amb dos bancs corvats i una pèrgola d’acer per a proporcionar ombra.
Hi ha, d’altra banda, una zona destinada a la socialització de gent jove, a l’extrem Sud, amb forma el·líptica i dos parelles de bancs enfrontats que permeten una excel·lent interacció visual, i altra destinada a la interacció de persones majors. Els dos bancs corvats d’aquesta zona compten amb suport per a l’esquena. El parc, per últim, compta amb un passeig intern que connecta la zona de xiquetes i xiquets amb la de joves.
Quant a les espècies vegetals triades per a la zona ajardinada, destaca una alineació de lledoners, que generaran ombres molt fresques, i jacarandes, que també i donaran una nota de color amb la seua espectacular floració violeta. Quant a la varietat cromàtica, també hi ha un auró, arbre de fulla caduca que oferirà espectaculars colors ocres a la tardor.
L’arbrat es completa amb moreres sense fruit i prunera roja, que donen volum i colors verd i roig intens a l’estiu. Les zones no pavimentades s’han entapissat amb vinques ‘minor’, que creixeran fins a uns 50 centímetres d’altura i colonitzaran tots els parterres.

Parc sostenible
El nou jardí, que dona resposta a una demanda històrica de la ciutadania dels barris Sant Ramon i Picanyer, s’ha dissenyat amb criteris de màxima sostenibilitat ambiental. Així, els paviments i parterres son altament drenants per a que tota l’aigua de pluja i escorrentia penetre al subsòl i es reduïsca el consum d’aigua. El 66% de la superfície total del jardí és drenant, molt per damunt del 50% que exigeix la legislació valenciana sobre zones verdes.
Sobre el paviment, també s’ha de subratllar que el terrís estabilitzat i el cautxú reciclat, i la seua capacitat drenant, impedeixen l’aparició de fang en cas de pluja. S’han construït, a més, amb elevació respecte de les zones verdes, i així permeten l’aprofitament de l’aigua de pluja.
La tria de l’arbrat tampoc és casual. De fet, s’ha optat per espècies de fulla caduca que generen ombres fresques a l’estiu i deixen passar la llum i la calor del sol a l’hivern. I també s’ha optat pel cobriment total dels parterres amb vegetació que done peu a unes condicions d’humitat òptimes, que generaran ombra en el 100% de la superfície de plantació, el que evitarà l’evaporació excessiva de l’aigua de reg i el seu millor aprofitament.
Tot l’enllumenat del jardí s’ha instal·lat amb tecnologia LED de molt baixa potència, orientada cap al terra, el que permet el màxim aprofitament de l’energia i evita contaminació lumínica ambiental. En aquest sentit, s’han aprofitat els punts de llum existents, als que se n’ha sumat un més, i s’ha reforçat l’enllumenat de la zona infantil amb dues columnes de focus.
Quant als elements d’urbanització, s’ha optat per materials de fabricació de difícil reciclatge com son, per exemple, els paviments de cautxú de la zona de jocs infantils, fabricats amb restes de pneumàtics triturats, o els seients i els suports per a l’esquena dels bancs del parc, fabricats amb una mescla de residus plàstics de molt difícil aprofitament industrial i serradures de fusta. La durabilitat d’aquest material és alta, i ofereixen un gran confort.