Picassent edita el Calendari del Contribuent 2020

Esta ferramenta acosta a la ciutadania tota la informació relativa a les seues obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament

El Calendari del Contribuent estableix les normes i els períodes de recaptació de tributs i altres exaccions durant l’exercici 2020. Este document conté informació diversa, com ara els terminis de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de guals, l’IBI urbà i rústic, la taxa de fem, l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), entre d’altres.

El calendari també reflecteix tota la informació sobre els pagaments i la quota de soci per a l’any present del Poliesportiu, els horaris i els telèfons d’atenció al públic dels diferents edificis municipals, així com també fixa els dies de recollida de mobles i trastos vells a més dels plenaris ordinaris de l’Ajuntament.

Segons ha declarat el regidor d’Economia i Hisenda, Francisco Quiles, «Esta ferramenta permet a la ciutadania conéixer el calendari fiscal establert per a l’any present i totes aquelles dades d’interés amb els pagaments i els terminis que estableix esta Administració Local».