Compromís per Almàssera i Compromís per Alboraia presenten al•legacions cv-311 (Tendetes)

Els dos grups municipals de Compromís en l’Horta Nord plantegen que s’ha de reduir l’afecció en l’horta al mínim i que s’ha de pacificar el trànsit

La Diputació de València va anunciar l’exposició pública de les actuacions de millora de la seguretat viària i itinerari ciclo-per als vianants de la carretera Cv-311 Alboraia- V-21 (també conegut com el camí de les vinyes i que passa pel nucli de població de les Tendetes) en el bulletí oficial bop en febrer i després es va allargar el termini per a presentar al•legacions amb un anunci del 18 de març de 2022. És un projecte que ha passat per diferents versions i per diferents exposicions públiques en els últims anys.

Compromís per Alboraia i Compromís per Almàssera han presentat unes al•legacions comunes al projecte. Allò que destaquen des dels dos grups municipals és «l’objectiu d’una intervenció com aquesta, si s’ha de fer, és la millora de la seguretat viària i la millora de la vida dels veïns-es dels dos pobles (Alboraia i Almàssera) i en especial en el cas de les persones que viuen en les Tendetes. Eixa millora de la seguretat passa pel manteniment de la regulació semafòrica i per una pacificació del trànsit. A més, s’ha de fer amb la mínima afecció en l’horta. I no hem de perdre de vista la connexió ciclopeatonal d’Almàssera i Alboraia (nucli tradicional) amb Port Saplaya»

Les propostes incloses en les al•legacions fan referència a: la regulació amb semàfors; previsió de la connexió d’Alboraia i Almàssera amb Port Saplaya amb carril bici; l’eliminació de la rotonda del Camí de Roca i generar un tercer carril interior d’espera per girar a l’esquerra cap el Camí de Roca aprofitant el domini públic ja existent.

Les al•legacions comencen indicant que les presentades a l’anterior projecte de 2017 no van ser contestades i que el nou projecte continua presentant impactes ambientals negatius com són la transformació irreversible de sòl agrícola d’horta protegida, sobretot en el cas de la rotonda del Camí de Roca, en què s’alteren significativament dos camps en producció i que faran que s’abandone la seua explotació. La reducció d’ocupació de terra agrícola respecte el projecte de 2017 és molt minsa. En 2017 La superfície total a expropiar era de 3.380,88 m2 en sòl rústic i 64,04 m2 en sòl urbà, i la superfície total a ocupar temporalment era de 421,22 m2 de sòl rústic. Mentre que el projecte de 2022 planteja una superfície total a expropiar de 3.296 m2 en sòl rústic i 16 m2 en sòl urbà, i la superfície total a ocupar temporalment és de 1.193,02 m² en sòl rústic i 156,52 m² de domini públic viari. La diferència entre els dos projectes és de només 84,88 m2 de sòl expropiat sobre 3.380,88 m2, és a dir, un 2,5%, una xifra purament anecdòtica. Altrament, la superfície a ocupar temporalment és molt més gran en l’actual projecte, més del doble que en l’anterior.

Les al•legacions mostren la seua preocupació perquè la millora de les condicions de trànsit tindrà un efecte “crida” i, per conseqüent, un increment de la intensitat de trànsit augmentant la quantitat de vehicles en circulació. Aquest augment produirà més emissions de gasos d’efecte hivernacle i de la contaminació acústica i representarà una reducció de la qualitat de vida dels veïns-es de Tendetes. Els grups municipals manifesten «no es pot convertir aquesta carretera en una drecera (un atajo) quan malauradament en el seu moment és va consumir horta per a ampliar la v-21» La millora del nivell de servei i de la capacitat de trànsit d’aquesta carretera CV-311 és frontalment contrària a la vigent política de transició energètica i de promoció de la mobilitat sostenible.

La consideració de la xarxa ciclo-vianants es molt superficial. Si bé és cert que s’incorpora un tram cicló-vianant entre el nucli de Les Tendetes i la benzinera cap a la V-21, el projecte no preveu dins el propi àmbit la connexió amb la xarxa ja existent Almàssera-Les Tendetes que arriba quasi al susdit nucli i tampoc preveu la continuïtat de la xarxa, dins el propi àmbit del projecte, en direcció a Alboraia. No s’estudia la connexió ciclista amb la xarxa ja existent cap a Almàssera ni la futura cap a Alboraia.

La millora del tram en Les Tendetes no pot estar orientada a la priorització del trànsit privat que en la seua major part és un trànsit de pas, sinó a facilitar els moviments de trànsit a velocitats reduïdes pròpies d’una carretera rural amb trànsit habitual de tractors. El projecte, al seu apartat de “calmar el trànsit” especifica una velocitat de 60 km/h entre Les Tendetes i la V-21 quan de fet, en l’actualitat, la velocitat està limitada en la major part a 40 km/h. Les al•legacions entenen que s’ha d’assumir que aquesta carretera te una funció fonamentalment rural.

En coherència amb aquest plantejament, les al•legacions defensen que les cruïlles de Tendentes han de regular-se amb semàfors. Es pot mantenir la rotonda menor de Tendetes però la cruïlla amb el Camí de Roca es pot solucionar amb un disseny en T que permet minimitzar l’espai d’horta a urbanitzar.

Addicionalment, aquest plantejament baixarà la generació de soroll  a l’entorn de Tendetes al baixar la velocitat.

D’acord amb la normativa del Pla d’acció territorial de l’Horta i el caràcter de camí històric de la CV-311, el projecte per al Camí de les Vinyes hauria d’incloure unes qüestions que no estan incloses en l’actual projecte en exposició pública i que es reivindiquen des de les al•legacions: disposar de sistemes de regulació de trànsit, per tal d’adequar els fluxos de circulació al caràcter rural de la via; potenciar la mobilitat sostenible fomentant el trànsit de vianants i ciclistes; totes les modificacions parcel•làries en aquests àmbits hauran de ser informades pel Consell de l’Horta de València.