Meliana aprova l’adaptació del planejament al PAT de l’Horta i al PATIVEL

L’Ajuntament de Meliana es troba en ple procés de revisió del seu Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), vigent des del 1991. Una revisió que es va iniciar el 2010 amb el pla de participació pública i l’aprovació del document consultiu. En el 2014, la Generalitat va aprovar el document de referència i, en juliol del 2018, l’Ajuntament de Meliana arpovava la versió inicial del pla estructural. Alhora, en maig i desembre del 2018 s’aproven, respectivament, els plans d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral (PATIVEL) i de l’Horta de València (PATODHV). Dos plans que efecten de ple el terme municipal de Meliana.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “era del tot necessari aprovar l’adaptació del nostre PGOU als plans territorials vigents per a facilitar la gestió urbanística i evitar entrar en contradiccions entre els diferents planejaments; i adaptar-nos, per tant, a una visió més de conjunt del territori, tant pel que fa a l’horta com al litoral”. Així, amb la memòria d’adaptació aprovada inicialment per tots els grups polítics municipals, excepte el Partit Popular, es dona una resposta de gestió al quasi quilòmetre i mig de franja litoral del municipi. Una platja que el catàleg de platges considera com “natural comuna” i que és de les poques platges no urbanitzades al nord de la ciutat de València, considerada ple pla de l’horta com una “finestra oberta al mar”, ja que és una de les poques que permet la continuïtat paisatgística i visual entre l’horta i la mar.

La responsable de l’àrea de territori incideix: “el pla urbanístic municipal vigent preveia per a la platja un pla especial que durant dècades no ha sigut possible dinamitzar per la particularitat d’aquesta franja de litoral amb afeccions molt importants i limitadores”. De fet, per part de l’administració de l’estat hi ha afeccions pel que fa a la línia de costa, l’afecció de carreteres per la V-21 o de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per les diferents goles de desguàs de tota la plana de l’horta. A més, hi ha la part mediambiental i dels usos, competència de la Generalitat. Ara, tot això queda integrat en el PATIVEL, que defineix l’àmbit, els usos i les possibles actuacions. Aspectes sobre els quals l’Ajuntament ja està treballant.

D’altra banda, l’alcalde insisteix: “el mateix ocorre pel que fa a l’horta. El nostre planejament era molt restrictiu i ara, amb el PAT de l’horta, es regulen i es permeten els usos tot tenint en compte que Meliana està catalogada com a horta de màxima qualitat agrològica i de màxima protecció (H1)”. Així, ara es regula, per exemple, quins usos, a més de vivenda, poden tindre les alqueries que encara hi ha i com s’hi pot intervindre o fer-ne ampliacions; el tractament de la xarxa de séquies i de camins, la configuració de les explotacions agropecuàries o la ubicació de les casetes de ferramentes i arreus, entre altres. Això permet, com a activitats complementàries a l’agrícola, la venda de productes de l’horta, allotjaments i activitats de turisme rural o de restauraciól, que el pla vigent no permetia.

Finalment, Riera conclou: “es tracta d’un document i d’un acord molt importants per a la gestió urbanística del nostre municipi, ja que els dos plans territorials afecten la major part del nostre terme municipal i era necessari adaptar-hi la nostra ferramenta de planejament”. La memòria fou aprovada en el ple ordinari de desembre i es troba en exposició pública. Meliana és el primer poble a adaptar el seu planejament als dos plans d’acció territorial.