Manises constitueix el seu Consell Cultural

Manises ha constituït el Consell Cultural, promogut per iniciativa de l’Ajuntament, el qual té com a objectiu estimular la participació ciutadana en l’àmbit cultural de la ciutat.

 

Amb la creació d’aquest Consell, es pretén enfortir les relacions socials a la ciutat, donar veu a les diferents associacions i especialistes en diferents disciplines culturals, atendre la diversitat, millorar la coordinació dels programes culturals i aconseguir una major integració i promoció de la convivència entre les diferents sensibilitats i àmbits culturals del municipi.

 

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha explicat que aquest òrgan “millorarà la vida cultural de la ciutat, la qual s’enriquirà amb les aportacions de les associacions de Manises perquè són les que millor coneixen els interessos de la ciutadania”.

 

La principal funció del Consell Cultural és assessorar i traslladar propostes raonades a l’Ajuntament que siguen viables i susceptibles de ser incorporades a les programacions culturals municipals, així com la col·laboració amb l’activitat cultural institucional o de les diferents associacions i entitats de Manises.

 

El Consell Cultural Municipal (CCM) té la seu a la Casa de Cultura i està presidit per l’alcalde o el regidor o la regidora en qui delegue. En formen part també un secretari o secretària i entre 7 i 25 vocals, entre els quals hi ha un representant de cada grup polític amb representació en la corporació municipal i un representant de cada entitat o associació cultural o cívica.

 

 

Entre les associacions es troben la Societat Musical l’Artística Manisense, l’Ateneu Cultural, Grup de Danses i Rondalla Repicó, Junts Complint Somnis, Centenar de la Ploma, Sant Jeroni, Radioaficionats espanyols, DX l’Àmfora, Associació Fotogràfica, Ufologia, Butoni Films, Amics del Museu de Ceràmica, Clau de Sol, Maniàtic, FIM València, Batucada Eywa o Arts Orientals Nabui.

 

Els Plens ordinaris del CCM tindran caràcter semestral, encara que pot haver-hi sessions extraordinàries il·limitades, sempre que es convoquen per un mínim d’un terç dels representants de les associacions.